Katowice ul. Szopienicka 58, tel.: (032) 255 70 51

Oferta poradni

Oferta naszej poradni obejmuje:

 • badania diagnostyczne psychologiczne i pedagogiczne uczniów w przypadku trudności dydaktycznych i specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia);
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w nauce;
 • konsultacje dla rodziców w przypadku trudności emocjonalnych i wychowawczych u dzieci;
 • pomoc terapeutyczną w przypadku trudności emocjonalnych i wychowawczych u dzieci (terapia indywidualna i rodzinna);
 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci przedszkolnych;
 • diagnozę i terapię logopedyczną;
 • pomoc dla młodzieży w wyborze dalszego kierunku kształcenia i określenia predyspozycji zawodowych;
 • prowadzenie warsztatów integracyjnych i psychoedukacyjnych na terenie placówek (na zaproszenie szkół i przedszkoli);
 • spotkania wspierające dla nauczycieli, konsultacje dla rodziców oraz dla rad pedagogicznych (na zaproszenie szkół i przedszkoli).

 • Badania prowadzimy w oparciu o indywidualne zgłoszenia rodziców (osobiste lub telefoniczne), jak również o wnioski zgłoszeniowe napływające z placówek oświatowych, z którymi współpracujemy (z takich dzielnic Katowic, jak: Giszowiec, Janów, Nikiszowiec, Szopienice, Dąbrówka Mała).

 • Wizyta nie wymaga skierowania.
 • Termin spotkania ustalamy wg kolejności zgłoszeń.
 • Pomoc w naszej poradni jest bezpłatna.
 • Wszelkie opinie i orzeczenia wydajemy jedynie na wniosek rodziców.