Katowice ul. Szopienicka 58, tel.: (032) 255 70 51

Misja poradni

Jesteśmy placówką publiczną, obejmującą swoją pomocą dzieci od urodzenia do ukończenia edukacji w szkole ponadgimnazjalnej. Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną. Zapewniamy przyjazną i bezpieczną atmosferę oraz indywidualne podejście do problemów każdej zgłaszającej się do nas osoby.

Proponujemy pomoc dzieciom i młodzieży, a także rodzicom i nauczycielom w ich działaniach wychowawczych i dydaktycznych. Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną a także w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

Diagnozujemy trudności dydaktyczne i emocjonalne. W naszej pracy korzystamy z różnorodnych metod diagnostycznych i proponujemy rozmaite działania postdiagnostyczne. Prowadzimy indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy psychologicznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami dyslektycznymi oraz terapię logopedyczną. Wspieramy uczniów i ich rodziców w procesie radzenia sobie z trudnościami dydaktycznymi i emocjonalnymi; prowadzimy terapię rodzinną. Wspomagamy rozwój predyspozycji uczniów, ich poczucia własnej wartości i kompetencji. Prowadzimy konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego i wyboru kierunku kształcenia.

Współpracujemy z wieloma instytucjami, dla których nadrzędnym celem jest dobro dziecka. Stale współpracujemy ze szkołami i przedszkolami znajdującymi się w rejonie naszej poradni (Dąbrówka Mała, Szopienice, Janów, Giszowiec, Nikiszowiec).

Organizujemy warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne na terenie szkół i przedszkoli naszego rejonu. Samodzielnie tworzymy i realizujemy scenariusze zajęć. Wspomagamy orientację zawodową uczniów szkół w gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych systematycznie prowadząc warsztaty aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia zawodowego.

Organizujemy spotkania z rodzicami, mające na celu przybliżenie im tematyki dysleksji, czy dojrzałości szkolnej.

Dysponujemy kadrą pracowników otwartych i tolerancyjnych wobec potrzeb innych, która nieustannie doskonali swoje umiejętności przez systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Stale uaktualniamy pomoce testowe, literaturę psychologiczną i pedagogiczną, co pozwala na efektywne prowadzenie badań diagnostycznych i poszerzanie wiedzy pracujących psychologów i pedagogów.

Wydajemy opinie i orzeczenia zgodnie z prawem oświatowym.

Wizja poradni

Pragniemy tworzyć placówkę przyjazną dzieciom, wspierającą ich w pokonywaniu ograniczeń, wynikających z zaburzeń rozwojowych i uwarunkowań środowiskowych oraz umożliwiającą wszechstronną stymulację ich rozwoju. Równocześnie pragniemy być miejscem cieszącym się zaufaniem rodziców, mogących znaleźć u nas rzetelną i fachową pomoc, dotyczącą wspomagania rozwoju i wychowywania dzieci.

Dążymy do zwiększania skuteczności naszych działań poprzez doskonalenie umiejętności pomagania, głębszego rozpoznawania potrzeb środowiska oraz oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwań naszych klientów, tj. uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Pragniemy, żeby nasze działania były jak najefektywniejsze, dlatego doskonalimy swoje umiejętności w zakresie diagnozy i terapii. Nieustannie bowiem dążymy do oferowania jak najwyższego standardu usług psychologiczno-pedagogicznych.

Poprzez swoją rzetelną pracę pragniemy efektywnie wspomagać wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

Dążymy do objęcia różnorodną terapią jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży z problemami w sferze emocji, zachowania i radzenia sobie w nauce.

Poprzez prowadzone przez nas zajęcia profilaktyczne na terenie szkół pragniemy zapobiegać agresji, przemocy, braku współpracy i empatii wśród dzieci i młodzieży.

W planowaniu zajęć warsztatowych prowadzonych wśród młodzieży, uwzględniamy oczekiwania i potrzeby szkół.

Profesjonalnie, rzetelnie i odpowiedzialnie pragniemy wspomagać wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły i rodziny.